ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

           Виконавчий  комітет  Бердянської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора  Бердянського муніципального ліцею Бердянської міської ради Запорізької області

         Бердянський муніципальний ліцей  Бердянської міської ради Запорізької області  розташований за  адресою:

 Запорізька область,  м. Бердянськ. вул. Чехова, 65.

         Оплата   праці здійснюється  на підставі   наказу Міністерства  освіти  і  науки   України  від 20.09.2005  № 557  (зі  змінами  20.01.2017  № 81) ,  а саме:   16 тарифний розряд. Тривалість робочого тижня  — 40 годин.

           Посада директора  закладу  прирівнюються до посад педагогічних

працівників згідно з переліком педагогічних посад.
         Директор закладу  загальної середньої освіти:

      1) Відповідає за реалізацію завдань загальної середньої освіти, визначених законами  України   «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та забезпечення рівня загальної середньої освіти  у межах державних вимог до її змісту і обсягу.

   2) Планує та організовує роботу закладу, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.

   3) Призначає на посади педагогічних та  інших працівників та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

          4) Здійснює контроль і керівництво за діяльністю  закладу загальної середньої освіти.

           5) Діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших  органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.

           6)Розпоряджається в установленому порядку  майном і коштами закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу.

        7) Видає у межах своєї компетенції накази , контролює їх виконання.

         8) Контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей.

           9) Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом на загальних зборах колективу.

          10) Щороку звітує про освітню, виховну, методичну , економічну і  фінансово-господарську діяльність закладу  на загальних зборах колективу або звітних конференціях.

  11) Планує, координує і контролює роботу педагогічних та  інших працівників закладу.

  12) Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує  сприятливий морально — психологічний клімат  в колективі.

    13) Затверджує графіки роботи, педагогічне навантаження працівників закладу освіти , тарифікаційні списки і графіки відпусток.

    14) Керує діяльністю педагогічної ради.

15) Забезпечує облік, збереження і поповнення   навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації; організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності.

16) Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил ,охорони праці ,  безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

            17) Організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму.

          18) Впроваджує заходи з питань енергозбереження та контроль за їх використанням.

           19) Представляє заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

       На посаду  директора  призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

        Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії):
                  — заяву про участь у конкурсі;
                  — мотиваційний лист про участь у конкурсі довільної форми;
                  — паспорт громадянина України;
                  — автобіографію  або резюме;
                  — документ про освіту;
                  — трудову книжку;
                  — довідку про відсутність судимості;
                  — перспективний план розвитку закладу освіти;
                  — особистий листок з обліку кадрів;

                  — письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».


          Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня  і репутації.
          Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення 18.06.2019р. за адресою:  відділ освіти  виконкому Бердянської міської ради,  вулиця Університетська, 33, м.Бердянськ, Запорізької області.
          Дата і місце проведення конкурсного відбору :кабінет 70 виконавчого комітету , 05.08. 2019 року  о 8:00

          Контактна особа – Шадуріна Галина Петрівна (тел. 35651), електронна пошта   kadry_oono@ukr.net та  у  зв’язку  з наданням відпустки Шадуріній Г.П. за тел.  4-70-10

Добавить комментарий